0
×
14 Th11, 2021 admin 0 Comments

Tuyên bố chính sách quyền riêng tư, miễn trừ trách nhiệm

Qua việc sử dụng thông tin trên website này, bạn chấp nhận Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website canhochungcuhanoi.com như được tuyên bố bên dưới. Bạn cũng tuyên bố là không cho rằng canhochungcuhanoi.com từ đây về sau phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với mọi thông tin, những khuyến nghị hoặc lời khuyên chứa đựng trong website này.

canhochungcuhanoi.com không đưa ra ra bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng thông tin bao gồm những mô tả và tư vấn  và các vấn đề khác được nêu, được chứa đựng hoặc được đề cập đến trên website này là hoàn chỉnh, chính xác, và phù hợp đối với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi mục đích mà người sử dụng website này có thể gán cho nó. Vì thế, canhochungcuhanoi.com không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những rủi ro, khủng khoảng, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website này, bao gồm những thiệt hại hoặc tổn thất sau đó về lợi nhuận. Hơn nữa, canhochungcuhanoi.com sẽ không chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không có khả năng sử dụng website này.  Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, người dùng nên tham vấn chuyên viên tư vấn của canhochungcuhanoi.com.

canhochungcuhanoi.com có quyền thay đổi vào bất cứ lúc nào đối với website này và nội dung của nó, bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website canhochungcuhanoi.com. canhochungcuhanoi.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi ấy.
Website này có thể chứa đựng những liên kết đến những website khác, những thông tin tham khảo từ các website khác. Vì canhochungcuhanoi.com không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên canhochungcuhanoi.com sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.

canhochungcuhanoi.com không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý dưới bất cứ hình thức nào đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này.
Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin nội dung và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của canhochungcuhanoi.com.

Post Tags: